کلبه تنهایی دانشجویان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مرکز:مرکز بافق
توجه : شما می توانید با کلیک بر روی نام اساتید سوالات ،نظرات و پیشنهادهای خود را برای اساتید ارسال نمایید.

لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:
1-به محل برگزاری کلاسها دقت نمایید.
2-از طریق بخش اطلاعیه های تغییر کلاسها در سایت مرکزتان پیگیر تغییرات کلاسها در طول ترم باشید(هر روز قبل از مراجعه به دانشگاه اطلاعیه های تغییرات رابررسی نمایید.)
3-لااقل درابتدای هر هفته با مراجعه به همین بخش برنامه کلاسی هفته را مجددا کنترل نمایید.


برنامه کلاسی رشته :مدیریت دولتی (چندبخشی )

 تاریخ  روز  عنوان درس  نام استاد  ساعت برگزاری  محل برگزاری  شماره کلاس  توضیحات
94/12/05 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق 4
94/12/05 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق 5
94/12/05 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق 4
94/12/06 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق کارگاه کامپیوتر
94/12/06 پنجشنبه پول وارزوبانکداری محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق 2
94/12/09 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-12 بافق

94/12/09 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

94/12/09 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

94/12/10 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/11 سه شنبه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/12 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/13 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

94/12/13 پنجشنبه دانش خانواده وجمعیت محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/13 پنجشنبه اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

94/12/16 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-12 بافق

94/12/16 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

94/12/16 یکشنبه مدیریت منابع انسانی داوود شفیعی پور 13:30-15:30 بافق

94/12/17 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/18 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

94/12/18 سه شنبه آیین زندگی (اخلاق کاربردی) محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/18 سه شنبه پروژه(دولتی) علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

94/12/19 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق 4
94/12/19 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق 5
94/12/19 چهارشنبه کارورزی(دولتی) علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق 11
94/12/19 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

94/12/19 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/20 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

94/12/20 پنجشنبه اندیشه اسلامی 1 محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/22 شنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/15 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/17 سه شنبه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/17 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/01/17 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/01/17 سه شنبه زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/01/18 چهارشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/18 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق

95/01/18 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

95/01/18 چهارشنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/01/19 پنجشنبه اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/01/22 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/01/22 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/22 یکشنبه مبانی و اصول سازمان و مدیریت داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/01/23 دوشنبه تفسیر موضوعی قرآن احمد علیزاده فلاح 8-12 بافق

95/01/23 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/01/24 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/01/24 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/01/24 سه شنبه اندیشه اسلامی 2 محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/24 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/01/25 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق

95/01/25 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/01/26 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

95/01/26 پنجشنبه دانش خانواده وجمعیت محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/26 پنجشنبه پول وارزوبانکداری محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/01/29 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-10 بافق

95/01/29 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/29 یکشنبه مدیریت منابع انسانی داوود شفیعی پور 10-12 بافق

95/01/29 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/01/30 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/01/31 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/01/31 سه شنبه انقلاب اسلامی ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/31 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/01/31 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/02/01 چهارشنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق 3
95/02/01 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق

95/02/01 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

95/02/01 چهارشنبه زبان تخصصی 3 (مدیریت) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/01 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/05 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/02/05 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/05 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/06 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/07 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/02/07 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/07 سه شنبه آیین زندگی (اخلاق کاربردی) محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/07 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/02/08 چهارشنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/09 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

95/02/09 پنجشنبه اندیشه اسلامی 1 محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/12 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/02/12 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/12 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/13 دوشنبه تفسیر موضوعی قرآن احمد علیزاده فلاح 8-12 بافق

95/02/13 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/14 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/02/14 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/14 سه شنبه انقلاب اسلامی ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/14 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/14 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/02/14 سه شنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/15 چهارشنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/15 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق

95/02/15 چهارشنبه فراگردتنظیم وکنترل بودجه علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/15 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

95/02/15 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/19 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/02/19 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/19 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/20 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی امتحان عملی
95/02/21 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/02/21 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/21 سه شنبه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/21 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/02/21 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/21 سه شنبه زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/21 سه شنبه مدیریت تحول سازمانی محمد جواد بوئی آبادی 15:30-17:30 بافق

95/02/22 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق

95/02/22 چهارشنبه مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/22 چهارشنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/22 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/23 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

95/02/23 پنجشنبه دانش خانواده وجمعیت محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/23 پنجشنبه مدیریت تطبیقی علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/23 پنجشنبه اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/02/26 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-10 بافق

95/02/26 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/26 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 10-12 بافق

95/02/26 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/27 دوشنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/27 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی امتحان عملی
95/02/28 سه شنبه مدیریت تعاونیها علی اکبر تشکری بافقی 8-10 بافق

95/02/28 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/28 سه شنبه اندیشه سیاسی امام خمینی محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/28 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/28 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/02/28 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15:30-17:30 بافق

95/02/28 سه شنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15:30-17:30 بافق

95/02/29 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 13:30-15:30 بافق سالن تربیت بدنی فقط امتحان عملی ساعت 15.5
95/02/29 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی فقط امتحان عملی ساعت 15.5
95/02/30 پنجشنبه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد رضا جمالی 8-10 بافق

95/02/30 پنجشنبه اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) محمد رضا جمالی 10-12 بافق

95/02/30 پنجشنبه پول وارزوبانکداری محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/02/30 پنجشنبه زبان تخصصی 3 (مدیریت) محمد حسین تفکری بافقی 15:30-17:30 بافق


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

ادرس سایت درخواست وام بانکی :https://loan.irankish.com دانشجوی گرامی لطفا قبل از ثبت درخواست وام به موارد زیر دقت نمایید: 1-امکان اخذ وام برای کلیه دانشجویان (به جز مقطع دکتری) و دارای انتخاب واحد در نیمسال جاری مقدور می باشد (به منظور ارائه تسهیلات در پرداخت شهریه متغیر). لذا دقت گردد این امکان صرفا برای دانشجویانی که بدهی قبلی و شهریه ثابت خود را پرداخت نموده اند فعال می باشد. 2- از صحت اطلاعات شخصی در پردازش تکمیل و تایید و اطلاعات شخصی دانشجو اطمینان حاصل نمایید. لازم به ذکر است در صورت عدم صحت

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

کانال ارتباطی دانشگاه پیام نوربافق 

به اطلاع کلیه دانشجویان پیام نور مرکز بافق می رساند:

ازهم اکنون کلیه اخبار و اطلاعات سایت دانشگاه اعم از برنامه کلاسی اموزش برگزاری اردوها و.... که به ادرس bafgh.yazd.pnu.ac.ir در دسترس هست 

در کانال ارتباطی تلگرام با ای دی pnubafgh درقابل مشاهده می  باشد.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
به نقل از پایگاه خبری بافق پویا

بخشدار مرکزی بافق در نشست بررسی مسائل و مشکلات دهستان سبزدشت بر توجه به طرفیت های این دهستان برای توسعه تاکید کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا محمد رضا فتاحی در سفر به این دهستان از نزدیک با مسائل و مشکلات اهالی روستاهای این دهستان آشنا شد.

وی در دفتر دهیاری روستای شیطور و در جمع دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی دهستان سبزدشت گفت: این دهستان به خاطر داشتن روستاهای به هم پیوسته و قرار گرفتن در مسیر شهرستان های کوهبنان، راور و زرند استان کرمان از اهمیت و ظرفیت های خوبی برای توسعه برخوردار است.

 
ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: منطقهسبزدشت، بافق
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
با سلام خدمت دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور بافق سال ١٣٩۴ را به شما تبریک گفته وسالی سرشار از شادی و سرافرازی و موفقیت 

برایتان خواهانم 

حمیدرضا رحیمی

مدیریت کلبه تنهایی دانشجویان
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم


قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که با یک یا دودرس قارغ التحصیل می شوند از تاریخ 15/6/93لغایت 18/6/93جهت درس به صورت معرف به استاد به 

اموزش مراجعه فرماییند
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
قابل توجه

دانشجویان  محترم دانشگاه پیام نور 

دانشجویانی که تاکنون درس تربیت بدنی 2و1را نگذرانده اند از نیمسال اول 94-93موظف هستید طبق جابه جای ذیل واحد مربوطه را 

اخذنمایید تربیت بدنی 1- تربیت بدنی تربیت بدنی 2 ورزش 1
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
 1393/4/1 یکشنبهتقویم نیمسال تابستان93-92 انتخاب واحد 14/04/93لغایت22/04/93 حذف واضافه 14/04/93لغایت22/04/93 حذف 


اضطراری زمان دریافت کارت ازمون 25/05/93لغایت29/05/93 تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد - تاریخ برکزاری امتحانات 29/05/

93لغایت08/06/93
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

 

نامزد دوستم زورش به آن‌ها نمی‌رسید هر پنج‌نفر با زور و اجبار به من تعرض کردند هرچه به حمید و دوستانش التماس کردم فایده‌ای نداشت. راهی برای فرار نبود چون مرا به داخل اتاق برده ‌بودند و زورم به آن‌ها نمی‌رسید تصمیم گرفتم از پنجره فرار کنم اما ما طبقه سوم بودیم و ارتفاع زیاد بود… 

 

 

 

ادامه مطلب ...

برچسب‌ها: تجاوز، جنسی، پسر، دختر، ازار، اذیت
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

 

 

برچسب‌ها: عکس، دختر، زیبا، خوش، تیپ، خفن
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

یک زندگی جنسی سالم بخش مهمی از یک رابطه صمیمی را تشکیل می‌دهد و نادیده گرفتن آن هر دوی شما را از هم دورتر  

 

خواهد کرد. 

 

 

 

ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم


مردانی که درد زایمان را تاب نیاوردند! + تصاویرادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیممحورهای همایش کشاورزی:

1-بهره برداری بهینه ومطلوب از منابع آب وخاک در حاشیه کویر

 

2-بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی در حاشیه کویر

 

3-مدیریت هوشمندانه کنترل آفات وبیماری های گیاهی وعلفهای گیاهی وعلفهای هرز در حاشیه کویر

 

4-بیوتکنولوژی گیاهی ونقش آن در توسعه کشاورزی در حاشیه کویر

 

5-خشکسالی وتاثیرات آن بر توسعه کشاورزی در حاشیه کویر

 

6-مدیریت اطلاعات آب وخاک در حاشیه کویر

 

7-مدیریت تغذیه گیاه در حاشیه کویر

 

8-مدیریت هوشمندانه وکارشناسی حفر چاههای کشاورزی واحداث مزارع در حاشیه کویر

 

9-مکانیزاسیون وماشین آلات کشاورزی در حاشیه کویر

 

10-کشاورزی زیستی (ارگانیک) در حاشیه کویر

 

11هواشناسی واقلیم شناسی کشاورزی در حاشیه کویر

 

12- توسعه کشت گلخانه ای در حاشیه کویر

 

13- توسعه کشت وبهره برداری از گیاهان دارویی در حاشیه کویر

 

14- مدیریت کشاورزی خرده مالکی در حاشیه کویر

 

15- دامداری ودامپروری در حاشیه کویر

تشکیلات همایش: دبیر اجرایی همایش

مهندس حجت عباسی بافقی

عضو هیت علمی وریاست دانشگاه پیام نور بافق
دبیر علمی همایش

مهندس مجتبی رضایی احمد ابادی

عضو هیت علمی  دانشگاه پیام نور بافق  

 


زمان برگزاری : همایش صنعت و کشاورزی پایدار در حاشیه کویر اواخر مهرماه 1393


مکان برگزاری : دانشگاه پیام نور مرکز بافق 


لینک ثبت نام


ارسال مقاله
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

خود ارضایی در متاهلین

خود ارضایی در متاهلین شاید به اندازه ای تابو باشد که حتی در مراکز مشاوره و کلینیک های رواندرمانی چندان مطرح نگردد. شاید یکی از دلایل آن این باشد که این اختلال جنسی، برخلاف بقیه اختلالات در همه شرایط رخ نمی دهد و کمتر پیش می آید که مزمن باشد. به عنوان مثال، اختلال جنسی مثل چشم چرانی (Voyeurism) اختلالی مزمن و با پیش آگهی بد است که ممکن است تبدیل به یک سبک زندگی گردد و حتی باعث گردد فرد کارکرد طبیعی جنسی خود را از دست بدهد. اما خودارضایی در متاهلین تنها در شرایط خاصی رخ می دهد و کمتر پیش می آید که دنباله دار باشد. اما اگر تبدیل به عادت یا راه حلی موقت برای رفع مشکل شود می تواند زندگی زناشویی را به پرتگاه نابودی بکشاند.

 
ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم